Skip to content
เศรษฐกิจหมุนเวียน กับแก้วกาแฟ rCUP

เศรษฐกิจหมุนเวียน กับแก้วกาแฟ rCUP

เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ของ rCUP

ในอดีตขั้นตอนการผลิต เรามักคิดกระบวนการผลิตเป็นเแบบเส้นตรง (Liner Economy) แต่ปัจจุบันเราเปลื่ยนกระบวนการทำงานเป็นในแบบหมุนเวียน โดยเฉพาะ rCUP ที่ถูกออกแบบมาเพื่อสนับสนุนแนวความคิดเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน โดยเฉพาะการรีไซเคิล การนํามาใช้ซํ้าและการลดขยะ

ในภาพใหญ่

ในทุกๆปีทั่วโลกมีการผลิตแก้วกระดาษแบบใช้แล้วทิ้งกว่า 500 ล้านใบ ซึ่งเทียบเท่ากับต้นไม้กว่า 200 ล้านต้น และพลังงานให้แก่ครัวเรือนกว่า 530,000 หลัง นอกจากนี้จากสถิตโดยเฉลี่ยแล้วเราทุกคนทิ้งแก้วกระดาษถึง 350 แก้วต่อปีโดยไม่รู้ตัว

 ขุด > ผลิต > ขยะ

เป็นเรื่องที่น่าเศร้าและน่าเสียดายมาก ที่เรายังคงพัฒนาและสร้างผลิตภัณฑ์โดยไม่คํานึงถึงผลกระทบต่อเนื่องจากการผลิต เราเอาวัตถุดิบหลัก เช่น ไม้มาจากต้นไม้ แร่ธาตุจากแผ่นดิน และนํ้ามันจากพื้นโลก เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ที่เราจะใช้มันจริงๆเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้น และถูกทิ้งกลับลงสู่ถังขยะ ในอีกไม่กี่นาทีถัดมา และไปยังหลุมฝังกลบท้ายทีสุด นี่เป็นที่เรียกว่าเศษฐกิจรูปแบบเส้นตรง (Linear Economy)

WWF (The World Wide Fund for Nature) ได้คาดการณ์ไว้ว่าภายในปี 2050 ทรัพยากรธรรมชาติของเราจะเริ่มหมดไป ดังนั้นเราจึงมีความตั้งใจที่จะหยุดวงจรนี้โดยการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ช่วยแก้ปัญหานี้ ทําให้ทรัพยากรธรรมชาติยังคงมีอยู่ต่อไปในธรรมชาติและหลุมฝั่งกลบขยะที่ค่อยๆ ลดลง

ปรับจากเส้นตรงเป็นวงกลม

แก้วรียูส rCUP นี้ได้ผลิตมาจากขยะแก้วกาแฟ และถูกออกแบบให้ใช้งานได้นาน และสามารถนํากลับมารีไซเคิลได้ใหม่ 100% เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่มีแนวคิดว่าขยะในปัจจุบันจะเป็นผลิตภัณฑ์ในอนาคตและเป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน

การนําระบบเศรษฐกิจแบบหมุนเวียนเข้ามาใช้กับการจัดการของที่ไม่ต้องการ หรือไม่ได้ใช้แล้วนั้น ไม่เพียงจะช่วยลดขยะ แต่มันยังเป็นการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจอีกทางหนึ่ง อย่างเช่น ในกรณีนี้ rCUP ได้สร้างอุปสงค์ใหม่ (New Demand) จากครั้งหนึ่งที่แก้วกาแฟใช้แล้วเคยเป็นเพียงแค่แก้วกระดาษขยะ และหลังจากนั้นก็ไปกองอยู่บนหลุมฝังกลบ ซึ่งตอนนี้ได้เพิ่มมูลค่าให้กับตัวแก้วขยะ และช่วยให้บริษัทรีไซเคิลสามารถมาลงทุนพัฒนาในการคัดแยกที่จําเป็นต่อการรีไซเคิลได้

ในกรณีนี้ เมื่อผู้บริโภคได้เข้าใจ และตระหนักว่าแก้วกาแฟที่เพิ่งดื่มเสร็จนั้นมีค่ามากกว่าขยะ และสามารถนำไปผ่านกระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่ได้ จะโน้มน้าวให้พวกเขามองหาถังขยะ ที่เหมาะกับการทิ้งแก้วกระดาษนั้น เพื่อให้แน่ใจว่ามันจะได้รับการรีไซเคิลมากขึ้น 

เพื่อที่จะทําให้วิสัยทัศน์นี้เป็นจริงได้ rCUP ได้ทํางานร่วมกับอุตสาหกรรมแก้วกาแฟ และยังนํารายได้ส่วนหนึ่งจากกการจำหน่าย rCUP มาสนับสนุนการพัฒนาโรงงานรีไซเคิลขยะจากแก้วกาแฟที่แรกในประเทศอังกฤษ กล่าวได้ว่า ทุกๆการซื้อ rCUP นั้นเป็นการสมทบทุนในการแก้ปัญหาขยะทั่วโลกที่ยั่งยืน!

ท้ายสุดนี้ rCUP เชื่อว่า เราทุกคนมีทางเลือกในการเลือกซื้อสินค้าต่างๆ การที่เราจะเลือกซื้อสินค้าอย่างมีสติ คิดถึงสังคม และสิ่งแวดล้อมในอนาคต จะช่วยให้เราตัดสินใจได้ดีขึ้น เพราะผลของสื่งที่เราเลือกนั้นจะส่งผลต่อเนื่องในระยะยาวมากกว่าที่เราคิด

 

แหล่งข้อมูลรูปภาพ: https://plasticoceans.org/what-is-a-circular-economy/circular-economy-4/

แหล่งข้อมูลเนื้อหา: https://www.rcup.co.uk/about-the-circular-economy

Previous article Tips to Live a More Sustainable Lifestyle
Next article 15 เหตุผลที่อาจทำให้คุณเปลี่ยนใจมาใช้ถ้วยอนามัย (Menstual Cup)