Skip to content
Tips to Live a More Sustainable Lifestyle

Tips to Live a More Sustainable Lifestyle

English Article Below
Create Your Eco-Goals

เนื่องจากหนทางของการมีบทบาทในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมมีมากมาย เช่น การลดการใช้พลาสติก รีไซเคิล ลดอาหารเหลือทิ้ง ลดมลพิษ เกษตรอินทรีย์ (organic) การไม่บริโภคผลิตภัณฑ์จากสัตว์ จุลนิยม (minimalism) หลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน (circular economy) และอีกมากมาย จึงเป็นเรื่องยากสำหรับพวกเราส่วนใหญ่ที่จะเริ่มในทุกแง่มุมในเวลาเดียวกัน ดังนั้นการเข้าใจถึงคุณค่าที่เรายึดมั่นเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการดำเนินวิถีชีวิตแบบยั่งยืน

Stay Inspired & Informed

การหาข้อมูลและแรงจูงใจ เป็นแรงขับเคลื่อนและการสร้างความมั่นใจที่ดีในการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตใหม่ เราไม่จำเป็นต้องทำให้มันน่าเบื่อ เพราะหากมองให้เป็นเรื่องจำใจ คงเป็นเรื่องยากที่เราคงดำรงวิถีนี้ให้ตลอดไป ตรงกันข้าม การได้เรียนรู้ข้อมูลใหม่ๆ รวมถึงบรรยากาศในการใช้ชีวิตที่ต่างออกไปนั้นสามารถเป็นเรื่องที่สนุกและสร้างสรรค์ได้ไม่ยาก

Focus on Progress, Not Perfection

สิ่งหนึ่งที่สำคัญมากของการเปลี่ยนแปลงนี้คือการปรับทัศนะคติ เรื่องวิถีชิวิตที่ยั่งยืนนั้นไม่ใช่เกมการแข่งขัน ที่ต้องมุ่งเน้นความสมบูณ์แบบเพื่อจะได้มาซึ่งชัยชนะ ในทางกลับกัน การได้มาซึ่งความร่วมมือของคนทั้งโลกเพื่อผลลัพท์ที่ยั่งยื่นนั้น การเริ่มต้นและสั่งสมจากสิ่งเล็กๆน้อยๆ หากแต่เปี่ยมด้วยวินัยและความสม่ำเสมอนั้นสำคัญกว่า เพราะฉะนั้นลองเริ่มจากสิ่งที่เราปรับได้ง่ายๆ ทำให้สม่ำเสมอจนเคยชิน แล้วค่อยๆเพิ่มในส่วนอื่นๆที่เราทำได้ และถ้าเราพลาดในบางครั้งบางคราวก็ไม่ต้องรู้สึกผิดมากไปจนทำให้เสียกำลังใจและล้มเลิกไป อย่าลืมว่าการเปลี่ยนแปลงแม้เพียงเล็กน้อย ก็คือการเปลี่ยนแปลง

Practice Mindfulness Living

พวกเราส่วนใหญ่เติบโตมาในยุคของความสะดวกสบาย ความไวของตลาด และการถูกลงมากของสินค้าจากแนวคิดทางอุตสาหกรรมแบบประหยัดต่อขนาด (economies of scale) ซึ่งทำให้เกิดผลพวงที่กระทบกับพฤติกรรมของผู้บริโภค มุมมองเป้าหมายของผู้ประกอบการ และที่น่าเศร้าคือสินค้าเหลือทิ้งปริมาณมหาศาลที่เกิดขึ้นจากการใช้แล้วทิ้งและการผลิตที่มากจนล้น ด้วยเหตุนี้การจะสร้างวิถีชีวิตที่ยั่งยืนนั้นจึงเหมือนการต้องยกเครื่องระบบความคิดและวิธีการตัดสินใจใหม่หมด

ในมุมผู้บริโภค จากเดิมที่เราตัดสินใจจากความเคยชิน ความถูกและสะดวก ลองปรับมาคิดให้ถี่ถ้วนขึ้น ใช้เวลาตัดสินใจมากขึ้นก่อนการนำสิ่งๆหนึ่งเข้ามาในชีวิต ลองจินตนาการภาพของสิ่งนั้นๆว่าจะถูกใช้สอยอย่างไร คุณภาพและความสวยงามมากพอที่จะอยู่กับเราได้นานเป็นสิบๆปีไหม หรือส่วนผสมในผลิตภัณฑ์นั้นๆ มีสารอันตรายต่อตัวเราและธรรมชาติ หรือแม้กระทั้งกระบวนการผลิตที่ขัดต่อศีลธรรมหรือไม่ การมีสติและความเข้าใจในผลกระทบในแง่มุมต่างๆของสินค้าชิ้นนึงนั้นสำคัญมาก หากฝึกฝนจนเป็นนิสัย เราจะค้นพบความสงบในการใช้ชีวิตขึ้นมาก คุณภาพในการใช้ชีวิตที่มากขึ้นโดยบริโภคน้อยลง อีกทั้งยังได้ประหยัดค่าใช้จ่ายในระยะยาวอีกด้วย

Encourage Others

วิถีชีวิตที่ยั่งยืนเพื่อคน สัตว์และระบบนิเวศ เป้าหมายนี้ต้องอาศัยความร่วมมือของทุกคน การสนับสนุน ให้กำลังใจและพลังบวก ดูจะโน้มน้าวพวกเราได้ดีกว่าการต่อว่า จับผิด และกล่าวโทษกัน ซึ่งนอกจากจะไม่ได้ผลที่ยั่งยื่นแล้ว ยังอาจก่อให้เกิดความรู้สึกต่อต้าน และความรู้สึกเชิงลบกับการเปลี่ยนแปลงนี้ด้วยซ้ำไป ทางที่ดีลองนำแนวทางนี้ด้วยการทำเป็นตัวอย่าง แบ่งบันข้อมูลที่น่าสนใจให้ลองทำกัน โดยไม่ต้องตั้งแง่กันและกัน จ้องจับผิด หรือวิจารณ์ในความไม่สมบูร์แบบในวิถีของแต่ละบุคคล ไม่ว่าจะปรับเปลี่ยนให้ดีขึ้นในมุมใด ก็นับเป็นเรื่องน่าดีใจที่พวกเราหันมาใส่ใจในความยั่งยื่นมากขึ้น

Original Article by Earth Mart

1 - Create Your Eco-Goals
One of the best ways to start your earth-friendly lifestyle is by creating eco-goals. Commit to following a few guidelines on going green. Need ideas? You can reduce plastic consumption, eliminate food waste, and lower your carbon footprint. You can also eat plant-based foods, use organic products, and support a circular economy. What will you choose?

Since it can be challenging to start adding new green guidelines, first “Find your Value” in terms of goals and commitment. Once you have an achievable vision, then your commitment will last longer. Many of us grew up in the Plastic Age, where our lifestyle revolved around convenient, quickly produced, and cheap items. We were encouraged to be high consumers which sadly left the planet with over 2 million tons of waste each year. Now, we are becoming more aware of sustainable lifestyles. Creating new, green habits is often a major overhaul to our thinking process. It can take a while to piece together. Be patient and keep setting goals. 

2 - Stay Inspired & Informed
Knowledge is power! Stay motivated by researching sustainable living habits. Eco-friendly blogs, documentaries, social media posts, and online articles are a great way to find inspiration. By seeing what others are achieving through mindful living, you’ll know that you can do it, too! Staying informed about trends and tips also helps us to stay environmentally minded. There are a range of topics to keep us educated. Find approachable ways to achieve your green goals. Be creative and have fun with your research. Share your ideas with your friends. Let's make the earth a better place!

3 - Practice Mindfulness Living
Buy things that matter. Practice mindfulness when shopping. Ask yourself if you really need it. Think about how it will impact the environment when it is thrown away. Develop an awareness of how much you really need. Many times, we quickly discard food, clothing, and items. Instead, buy earth-friendly items that will be properly used. Learn about a product’s ingredients, materials, packaging, production process, purposes, design, long-term investment, and environmental impacts.

As consumers, we often make decisions on auto-pilot based upon affordable prices and convenience. Wouldn't it be nice to shift our habits to more mindful thinking? You can do this by being aware of the multiple perspectives of each purchase. For example, some items that are ethically made with fair trade may initially seem more expensive, but they were created with strong ethics and lasting materials which are intended to serve you for decades. Additionally, when it comes to skincare, be aware of how the ingredients can harm you or the earth. Learn how the product was made to see if it had a negative impact upon animals and the environment. When we practice mindful living, we often see that less is more. This helps us to make smarter consumer choices… and be better global citizens.

4 - Focus on Progress. Not Perfection
You can do it! Take sustainable living one step at a time. Go at your own pace to develop eco-conscious habits. Start with realistic goals that you can easily achieve.  Once you are familiar with the process, then add more goals. It’s okay to have setbacks. Just keep trying and don’t give up. Keep in mind is that sustainable living isn’t a competition. You don’t need to beat anyone. Just enjoy the process of achieving your green goals. Discipline and consistency are the key. Remember that each small change creates a solution.  Sustainable living is not an all-or-nothing game. Every action counts.

5 - Encourage Others
Sustainable living is about teamwork! Share your knowledge with good intentions and kindness. This helps inspire others to make positive changes. By giving support and encouragement, we can motivate people to make earth-friendly choices. A great way to share your sustainable living tips is through leading by example. When others see how you implement earth-friendly habits, they may be inspired to apply the same practices to their own lifestyle. Even small changes to your home-life, office work, and diet can have a big impact on the environment. Sustainability is for the people and the planet. This global goal requires cooperation, empowerment, and solidarity. If we all chip in, we can really make a difference!

Original Article by Earth Mart

Previous article Grovia : Why Cloth Diaper? | ผ้าอ้อมแบบผ้า ทางเลือกที่น่าสนใจ
Next article เศรษฐกิจหมุนเวียน กับแก้วกาแฟ rCUP